Q-SERVICE - Medzinárodná sieť autoservisov

Autom do Chorvátska III. Pokuty a priestupky

Autom do Chorvátska III. Pokuty a priestupky

Je tu záver krátkeho seriálu Autom do Chorvátska. Dnešná téma bude trochu dlhšia, lebo problematika pokút a priestupkov je rozsiahlejšia. Budem sa venovať veľmi nepríjemnej súčasti života každého motoristu. Dozviete sa, čo vám, respektíve vašej peňaženke v Chorvátsku za jednotlivé priestupky hrozí.

Pokuta už môže prísť aj domov. Nemusíte byť priamo zastavení policajtom. Ak odmietnete blokové konanie, polícia má právo zadržať vám cestovný doklad.

Dopravné priestupky v Chorvátsku - Pokuta môže prísť domov poštou

V Chorvátsku sa na všetky (u nás iba na niektoré!) porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť. V prípade spáchaného priestupku (napr. neprimeraná rýchlosť), kde z fotografie nie je jasné, kto bol v čase spáchania priestupku vodičom vozidla, polícia na základe Zákona o bezpečnosti v cestnej premávke požiada vlastníka vozidla o poskytnutie "hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník".

Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje finančné sankcie za priestupky - ide o fixné sumy v hodnote 300 HRK (cca 40 EUR), 500 HRK (cca 66 EUR), 700 HRK (cca 93 EUR), 1.000 HRK (cca 133 EUR), ktoré môže polícia uložiť na mieste spáchania priestupku. V skrátenom priestupkovom konaní môžu uložiť pokutu až do výšky 15.000 HRK (cca 2000 EUR)!

Riešenie dopravných priestupkov cudzincov

Dopravná polícia je v Chorvátsku jediný orgán, ktorý zabezpečuje dokumentovanie a riešenie priestupkov v cestnej premávke. Žiadna súkromná ani štátna organizácia na to neexistuje.

Jedinou výnimkou je nedovolené parkovanie v mestách - pod samosprávou funguje mestská organizácia, ktorá zabezpečuje komplexný servis pri riešení nedovoleného parkovania vozidiel - kontrola zaplateného parkovného, dokumentovanie priestupku nedovoleného parkovania, vydanie rozhodnutia o priestupku s pokutovým blokom, odtiahnutie vozidla, vymáhanie sankcií.

Ak polícia zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia:

1. vodič - cudzinec je ochotný zaplatiť pokutu na mieste - prípad končí.

2. vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok, alebo spôsobenú dopravnú nehodu - polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad (o čom polícia spíše záznam) a polícia telefonicky informuje územne príslušný priestupkový súd o prípade, pričom vodič priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde (obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku). Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi po ukončení prípadu, resp. zaplatení sankcie (ak tak rozhodne priestupkový sudca). 

Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky“!

 

V Chorvátsku môžete prísť na týždeň o vodičák!

Sankcie za dopravné priestupky a odňatie vodičského oprávnenia (max. na dobu 8 dní):

►Vodič unavený, chorý, alebo v takom psychickom rozpoložení, že nemôže viesť bezpečne motorové vozidlo, a vodič, ktorý užil pred, alebo počas jazdy lieky, ktoré sa nesmú počas jazdy užívať, nesmie viesť motorové vozidlo.

Peňažnou pokutou vo výške od 1.000,00 HRK do 2.000,00 HRK sa potrestá vodič, ktorý sa dopustí uvedeného priestupku. (konverzný kurz EURO – HRK je cca 7,40)

Pokutou od 1.000,00 HRK do 2.000,00 HRK sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi medzi 0,50 a 1,00 g/kg.

Pokutou od 2.000,00 HRK do 5.000,00 HRK sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi od 1,00 do 1,50 g/kg.

Pokutou od 5.000,00 HRK do 15.000,00 HRK sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi nad 1,50 g/kg.

Pokutou 500,00 HRK sa potrestá vodič bicykla, ak má obsah alkoholu v krvi viac ako 0,50 g/kg.

Policajt, ak zistí, že vodič je pod vplyvom opojných látok, môže nariadiť vodičovi, aby sa zdržal v služobnom priestore po dobu, pokiaľ neprestanú účinkovať opojné látky, najviac na dobu 12 hodín. Počas tejto doby môže policajt nariadiť premiestnenie vodičovho vozidla na miesto mimo vozovky, čo zabezpečí prostredníctvom právnickej, alebo fyzickej osoby.

Pokutou od 5.000,00 HRK do 15.000,00 HRK alebo trestom odňatia slobody až na 60 dní, sa potrestá vodič vozidla, ak odmietne dychovú skúšku na alkohol, alebo odber krvi na zistenie hladiny alkoholu v krvi.

Pokutou vo výške 700,00 HRK sa potrestá účastník cestnej premávky, ak sa odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu v krvi.

Policajt môže zadržať vodičský preukaz​:

ak zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na vedenie motorového vozidla. Vodičský preukaz je zadržaný do doby, pokiaľ sa vodič nepodrobí lekárskemu vyšetrenie a nepredloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla;

ak sa vodič pokúša jazdiť a vykazuje znaky požitia alkoholu, alebo iných opojných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť

ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla

ak sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu, alebo opojných látok

ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu

ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky

policajt môže zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobilý bezpečne viesť motorové vozidlo.

Za čo všetko môžete dostať pokutu?

Za prekročenie povolenej rýchlosti v obci:

do 10 km/hod. - 300 HRK,

od 10 do 20 km/hod. - 500 HRK

od 20 do 30 km/hod. – 1.000 HRK,

od 30 do 50 km/hod. – 2.000 HRK,

nad 50 km/hod. - od 5.000 do 15.000 HRK, alebo väzenie až na 60 dní, alebo zákaz činnosti vedenia motorového vozidla najmenej na 12 mesiacov.

Prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce:

od 10 do 30 km/hod. - 500 HRK,

od 30 do 50 km/hod. - 1.000 HRK,

ad 50 km/hod. - od 3.000 do 7.000 HRK, alebo zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na dobu 6 až 12 mesiacov.

Plus:

Používanie mobilného telefónu počas jazdy - 500 HRK.

Nedanie prednosti v jazde - 2.000 HRK, prípadne zákaz vedenia motorového vozidla v Chorvátsku na 6 mesiacov.

Dopravná nehoda, v prípade zanedbania povinnosti pri dopravnej nehode - od 300 do 7.000 HRK, prípadne zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na 12 mesiacov v HR.

►Jazda bez prilby na motocykli, mopede alebo štvorkolke, - 1.000 HRK.

Jazda bez prilby na bicykli, v prípade jazdy osoby mladšej ako 16 rokov, - 300 HRK

Jazda bez vodičského oprávnenia, - 300 HRK.

Jazda po predchádzajúcom odobratí vodičského oprávnenia, - od 5.000 do 15.000 HRK, alebo väzenie na 60 dní, prípadne zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na 12 mesiacov v Chorvátsku.

Aké sú možnosti riešenia a postupy policajtov pri nezaplatených pokutách?

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, môže zaplatiť peňažný trest na základe poštovej poukážky, ktorú dostal, vo svojej krajine prostredníctvom bankového prevodu.

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku a cestuje do Chorvátska, nebude mu zabránený vstup. Ak v prípade hraničnej kontroly polícia zistí, že osoba nemá zaplatený peňažný trest, bude jej ponúknutá možnosť zaplatiť peňažný trest na hraničnom prechode (ak je na HP alebo v blízkom mieste peňažná alebo finančná inštitúcia, kde sa môže peňažný trest uhradiť).

Ak osoba stratila alebo nemá poštovú poukážku na zaplatenie peňažného trestu môže ju dostať iba na policajnej stanici, ktorá priestupok riešila alebo priamo tam peňažný trest uhradiť.

Priestupkový zákon v príslušnom ustanovení uvádza, že proti priestupcovi, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, môže byť za spáchané priestupky vedené zrýchlené priestupkové konanie pred príslušným priestupkovým súdom (ak priestupca nechce zaplatiť uložený peňažný trest policajtovi, ihneď sa predvedie na príslušný priestupkový súd).

V príslušných ustanoveniach Priestupkového zákona je uvedené, že ak sa preukáže, že priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest v stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priestupku, peňažný trest mu môže byť zamenený za trest odňatia slobody. Z toho vyplýva, že v takýchto prípadoch môže polícia priestupcu predviesť na príslušný priestupkový súd na zámenu peňažného trestu trestom odňatia slobody.

Podľa priestupkového zákona je predpísaná zámena peňažného trestu za trest odňatia slobody – za každých 300 HRK jeden deň trestu odňatia slobody, minimálne 3 dni a maximálne 60 dní. 

Zdroj: MINV

website created by WMT Studio